สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเท็ล อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตาก โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นางพันนารายณ์ ถาวรกันต์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากเข้าร่วมในพิธีเปิด ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ภาคองค์กรการเกษตร ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน