สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกแคนตาลูประบบปิด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายประทีป เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายอำนาจ ธรรมวิชญ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริม

การปลูกแคนตาลูประบบปิด ของนางเขมนิจ แก้วมณี หมู่ 5 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชิดชนก ทับแสง นายอำเภอราชสาส์น และนางเพชรา แก้วมณี เกษตรอำเภอ

ราชสาส์น ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ และให้ความรู้ในระหว่างดูงาน สวนเพชรรัตน์ เป็นศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการปลูกแคนตาลูประบบปิด หรือระบบโรงเรือน   (กางมุ้ง) เกษตรกรปลูกโรงเรือนแบบมาตรฐานแข็งแรงเป็นแบบขันน๊อต ไม่มีปัญหาเรื่องแมลงรบกวน พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 6 ไร่ โดย 2 ไร่ ได้ทำการทดลองปลูกในกระถางและกางมุ้ง และ 4 ไร่ ปลูกนอกโรงเรือนเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่จะได้รับ การทดลองปลูกในโรงเรือน (ปลูกในกระถาง)กับระบบเปิด (ปลูกลงดิน) ให้ผลผลิตดี รสชาดหวานเป็นที่ต้องการของตลาด (ปัจจุบันส่งห้างแมคโคร)

“การปลูกแคนตาลูปในกระถางใช้ระบบน้ำหยด และใช้ขุยมะพร้าวในการปลูกลงในกระถางพลาสติก ขนาด 6 นิ้ว การปลูกพืชในกระถางจะเกิดการหดตัวของรากแต่ไม่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต ลงทุนครั้งแรก 60,000 บาท/แปลง แต่ใช้ได้ถึง 6 รอบการผลิต ประหยัดต้นทุนการผลิต เช่น แรงงาน ปุ๋ย สารเคมี ผสมเกสรโดยในช่วงเช้าจะเปิดโรงเรือนให้ผึ้งธรรมดามาผสมเกสร เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสามารถปลูกต่อได้เลย ไม่ต้องมีการพักหน้าดิน (ปกติปลูกในดินต้องพักหน้าดิน 3 เดือน เพื่อให้ดินสร้างสารอาหาร) การให้น้ำและปุ๋ยทุกวัน วันละ 9-12 ครั้ง ชั่วโมงหนึ่งให้ 12 นาที เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีแบบผสมเองให้ได้ตรงตามความต้องการของแคนตาลูป และใช้น้ำหมักฉีดก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเป็นน้ำหมักสูตรเฉพาะที่เกษตรกรผลิตใช้เอง ระยะเวลาการปลูกพร้อมเก็บเกี่ยว แตงเมล่อน ประมาณ 70-75 วัน แตงซันเลดี้ ประมาณ 60 วัน มีใบรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป อำเภอราชสาส์น พ.ศ.2555 มีสมาชิกจำนวน 23 คน”ติดต่อศึกษาดูงานได้ที่ นางเขมนิจ แก้วมณี 085-3977078 หรือ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 091-5515788

DSCF3630DSCF3647DSCF3633