งานวันเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๕๕

            จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานวันเกษตรกร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ.บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีจุดประสงค์เพื่อบำรุงขวัญ และให้กำลังใจเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มอาชีพทางการเกษตรทุกสาขา รวมทั้งกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรทุกสาขา สำหรับพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ( นายวันชัย สุทิน ) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ( นายสุชาติ ทองรอด ) นอกจากนี้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ( นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ) ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรรจังหวัดกำแพงเพชรในปี ที่ผ่านมา

            กิจกรรมที่จัดในงานวันเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย การประกวดมะม่วงพันธ์เขียวเสวย ประกวดฝรั่ง ประกวดมันสำปะหลังหัวใหญ่ ปลากัดไทย ปลากัดจีน ปลาหางนกยูง พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน และการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดปลากัดไทย ปลากัดสี รวมทั่วไป การประกวดปลากัดจีน หางยาวทั่วไป การประกวดปลาหางนกยูง และการจัดการแข่งขันตำส้มตำลีลาและรสชาติดี การจัดนิทรรศการส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนทั่วไป เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรทุกกลุ่มในจังหวัดกำแพงเพชร ได้เห็นความสำคัญในอาชีพเกษตรกร พร้อมทั้งได้มีโอกาสพบประแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันของเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป