งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นายวิชิต พันธ์เพียร ประธาสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นายบุญสม พูนสิน รองประธานสภาเกษตรกร (คนที่ 1) นายไชยวิทย์ บัวงาม, นายสมชาย เจริญสุข,

นายจรัล อรุณคีรีวัฒน์, นายยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ,นายสุบิน ป้อมโอชา พร้อมด้วยนายชนทัต มงคลศิลป์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ  ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว