High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างความเข้มแ...« รายละเอียด

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ           เมื่อวันอังคารที่...« รายละเอียด

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ เพื่อส่งตรวจสารเคมีปนเปื้อน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ เพื่อส่งตรวจสารเคมีปนเปื้อน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ เพื่อส่งต...« รายละเอียด
Previous
Next
 • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
 • สารจากประธาน ส.ก.ช.
 • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
 • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
 • สารจากประธาน ส.ก.จ.
 • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
 • คลิบวีดีโอ
 • สปอตโทรทัศน์
 • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information