High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สื่อเผยแพร่

"บทบาทภารกิจและขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ"

 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION