High Light สภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 258

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 258 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558      นายประเทือง ศรีใจ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธาน...« รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม 258

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม 258 วันที่ 27 พฤษภาคม  2558        นายประเทือง ศรีใจ สมาชิกสภาเกษตรก...« รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 258

ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 258 วันที่ 25 พฤษภาคม  2558        นายประเทือง ศรีใจ สมาชิกสภาเกษตรก...« รายละเอียด
Previous
Next
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.ช.
  • สารจากประธาน ส.ก.ช.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.ช.
next
prev
  • เรื่องแจ้งด่วน ส.ก.จ.
  • สารจากประธาน ส.ก.จ.
  • ภาพกิจกรรม ส.ก.จ.
next
prev

สือเผยแพร่

รายการประชาเสวนา

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DhpTJDCtV0U
  • คลิบวีดีโอ
  • สปอตโทรทัศน์
  • สปอตวิทยุ
next
prev

Additional information