ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย           เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันโดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับผู้นำเกษตรกรของไทย โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะจัดหาเกษตรกรที่สนใจตรงกับเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลมาพบกับผู้ประกอบการดังกล่าว ในวันที่ 29 มกราคม 2562   สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้           สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พญาไท กรุงเทพฯ ได้ศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง พบว่ารัฐได้กำหนดนโยบายเข้าไปแทรกแซงต่อวิถีชีวิตและสภาพการผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวและชาวนาโดยตรง นอกจากนั้นเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อชาวนาคือการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด จำนวนเกษตรกร และสภาพภูมิอากาศ สำหรับการปรับตัวของชาวนามีทิศทางคือ ชาวนาที่ทำในเชิงธุรกิจจะปรับตัวสู่ชาวนาแบบเกษตรพันธสัญญา ชาวนารายย่อยยังไม่มีการปรับตัวแต่จะมุ่งการลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวอินทรีย์ และมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปทำการเกษตรอย่างอื่น รวมทั้งเลิกทำนาไปประกอบอาชีพอื่น   สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี           เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   “กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรที่ถูกจับตาและลุ้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ คือ “กัญชา” ที่มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท ตันละ 10,000,000 บาท หากสกัดเป็นน้ำมันกัญชามูลค่าเพิ่มขึ้น 10 – 20 เท่าตัว ในการส่งเสริมนั้นสภาเกษตรกรฯได้มีการพูดคุยกับทางสอท.ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ได้กล่าวว่า สอท.มีกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาซึ่งได้เริ่มต้นวิจัยเรื่องการสกัดและพยายามผลักดัน (ปล่อยเสียงนายศักดิ์ชัย) สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาเกษตรกรฯเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง           นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอแนวทางการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 3 ข้อ ได้แก่ ขอให้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าท่อนพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางชายแดน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบการนำเข้าหัวมันสดบริเวณด่านศุลกากร ด่านตรวจพืชและโรงงานที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดต่อพืชร่วมอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากรและด่านตรวจพืชชายแดน ซึ่งในวันที่ 19 ต.ค.61 ได้มีหนังสือตอบรับจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไป ( ปล่อยเสียงนายเติมศักดิ์ ) สภาเกษตรกรฯเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ ฉบับ สนช.           เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61 นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. เข้ายื่นข้อเสนอตามความเห็นของสภาเกษตรกรต่อร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. ณ ทำเนียบรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีความห่วงใยเรื่องข้าว ชาวนา ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ปล่อยเสียงนายสมศักดิ์) ………………………………………………….

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561   สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร            เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โดยมีแพทย์ และผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค เครือข่ายนี้มีแนวคิดมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯซึ่งต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการรักษา  จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ในชื่อกลุ่มองค์กรว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION)”  (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์)   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ” 2 รุ่น           เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน” สำหรับบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย.61 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการวางมาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพและการพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเหตุราคาปาล์มน้ำมันได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะลดลงอีก ทั้งนี้ จ.สุราษฎร์ธานีได้ยกระดับคุณภาพปาล์มโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทหารทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกกรณีมีปัญหาปาล์มที่มีคุณภาพต่ำกว่า 18% ตามประกาศจังหวัดเพื่อกักเก็บรอคณะทำงานตรวจสอบ เพื่อดูแลการนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานให้มีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ด 20 โรง ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มจากเดิม 17.34% ณ 3 พ.ย.61 ทุกโรงสกัดได้เกิน 18% รับซื้อปาล์มคุณภาพที่ 18% ขึ้นไปราคาโดยรวมที่ 3.10 – 3.30 บาท/กก. และจากมติที่ประชุมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัดจะเสนอกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัด/ส่งเสริมใช้ B20 ให้แพร่หลาย และโรงงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้น้ำมันปาล์มผลิตเมื่อเดือน ก.ย – ต.ค.ที่ผ่านมา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติจี้รัฐบาลเร่งแก้ราคาสินค้าเกษตรภาคใต้ร่วงยกแผง ทั้งปาล์ม-มะพร้าว-ยางพารา นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้สินค้าเกษตรที่สำคัญของทางภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน-มะพร้าว-ยางพาราต่างมีราคาตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนและแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายด้าน “การตลาดนำการผลิต” แต่ก็ยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม หากรัฐไม่เร่งแก้ไขสถานการณ์จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในภาคใต้ในช่วงปลายปีปรับลดลงแน่นอน ทั้งนี้ ปัจจุบันปาล์มน้ำมันเกษตรกรขายได้เพียง กก.ละ 2 – 2.60 บาท / ยางพาราราคาน้ำยางเหลือ 3 กิโลกรัม ราคา 100 บาท ขณะที่มะพร้าวเกษตรกรหน้าสวนขายได้ราคา กก.ละ 2.50 บาทถึง 3 บาทเท่านั้น ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ปาล์มน้ำมัน จะต้องสร้างดีมานด์เพื่อดึงซัพพลายออกจากตลาด ทั้งการผลักดันการส่งออกและการเร่งผลิตไบโอดีเซล B20 ขณะที่มะพร้าวรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยการเช็คสต๊อกและสั่งให้ระงับการนำเข้าเป็นเวลา 1 ปี ยางพาราเป็นสินค้าที่น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะมีปัญหาอย่างรุนแรงและยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันปริมาณสต๊อกยางพาราเก่าของรัฐบาลส่งผลในแง่จิตวิทยาต่อราคาตลาดทำให้การส่งออกลดลง ส่วนการกระตุ้นความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศยังไม่ได้เกิดผล รัฐบาลต้องกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น สภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทประสานมูลนิธิชัยพัฒนาขอรับแพะพระราชทาน “พันธุ์แบล็คเบงกอล” พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติกรณี CPTPP เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเข้าพบหารือกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจะทำข้อตกลง CPTPP ที่เป็นประเด็นข้อกังวลของภาคเกษตรกรรม โดยประธานสภาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรรายย่อยที่ต้องสร้างการรับรู้ และใช้เวลาในการปรับตัว รวมถึงเสนอให้มีกองทุน CPTPP ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการหารือครั้งนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือแผนกิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยได้กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 ซึ่งกรมเจรจาฯจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ และจะนำผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอ ซึ่งเบื้องต้นกรมเจรจาฯ จะร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกสินค้าและกลุ่มจังหวัดที่จะลงพื้นที่และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง /กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี ฉบับต่างๆ ที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันมี 12 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนาเตรียมฟื้นฟู ต.พร่อน จ.ยะลา นำร่องต้นแบบตำบลปลา ครบวงจร เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลาและเสวนาบูรณาการเรื่อง “การพัฒนาตำบลปลา” ในพื้นที่ ต.พร่อน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตำบลพร่อน ให้เป็นหมู่บ้านปลาอย่างครบวงจร จากเดิมเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเลี้ยงปลาตำบลพร่อน มีบ่อปลาอยู่ถึง 100 บ่อ เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้าง บางบ่อร้าง ถือเป็นต้นทุนที่ดี ถ้าได้เลี้ยงปลาอย่างจริงจังเพราะจะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงทั้งปลานิล ปลาตะเพียน เป็นปลากินพืช และเพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงปลา ได้คัดบ่อที่มีคุณภาพ ได้ขนาด น้ำไม่ท่วม ไม่แล้ง ผู้เลี้ยงจริงจัง เพาะพันธุ์ เลี้ยงเอง และทำอาหารปลา จำนวน 20 ราย […]

1 2 3 11