สภาเกษตรฯ Channel – เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพร้อมปรับเปลี่ยนแต่ขาดแหล่งพันธุ์ องค์ความรู้ แหล่งรับซื้อฯ

          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตอนนี้สับปะรด เกิดวิกฤติทางผู้ผลิตสับปะรด สมาคมสับปะรดทางภาคตะวันออก ภาคตะวันตกได้เสนอประเด็นปัญหามาที่สภาเกษตรกรแห่งชาติและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพืชไร่จัดการสัมมนาเพื่อหาทางออกและข้อเสนอแนะสู่รัฐบาลว่าแนวทางการขับเคลื่อนจะทำกันอย่างไร ซึ่งจากการจัดเวทีรับฟังเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนแต่ ณ วันนี้เกษตรกรไม่รู้จะปรับเปลี่ยนยังไงเนื่องจากขาดแหล่งพันธุ์ , แหล่งองค์ความรู้ และแหล่งรับซื้อ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้าช่วยเหลือในเรื่องที่เกษตรกรต้องการอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพของผลสดให้มีคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกหรือการบริโภคภายในไปสู่ตลาด …………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ/เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน วิดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรฯ Channel – โซนนิ่งยางพาราต้องใช้จริงร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นจึงจะเกิดประโยชน์

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่ากรณีที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณากำหนดเขตพืชเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะนำมาใช้กับยางพาราเป็นชนิดแรกเพื่อการจัดการที่ลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณอย่างมีคุณภาพ เกษตรกรและสภาเกษตรกรฯมีการหารือกันว่าจำเป็นต้องใช้ไหม ด้วยที่ผ่านมาปล่อยให้เกษตรกรปลูกได้ตามใจ ผลผลิตได้บ้าง ไม่ได้บ้าง คุณภาพมีบ้าง ไม่มีบ้าง การจัดโซนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานถ้าพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมรัฐควรจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการปรับเปลี่ยน แต่ในส่วนของการปรับเปลี่ยนถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องลดในเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาซึ่งนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ปลูกในโซนนิ่งก็ไม่สามารถที่จะรับการช่วยเหลือได้ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาตรการเรื่องของการใช้โซนนิ่งเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ …………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ/เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน วิดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

กระทรวงทรัพยากรฯ พลิก 360 องศา ร่วมสภาเกษตรกรฯ เปิดป่าเพื่อชุมชน

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยพลเอกสุรศักดิ์ ได้กล่าวว่า จากการทำงานที่ผ่านมาของ ทส.จะเป็นการบังคับ จับกุมผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่า ปัจจุบัน ทส.หันหลังกลับแบบ 360 องศาปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นลักษณะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน และจากข้อเสนอสภาเกษตรกรฯที่ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ ทส.กำลังแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเปิดมาตรา 7 ในพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2489 เพื่อให้กฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 2561 เพียงแต่จะเพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมพื้นที่ สปก.และพื้นที่อนุญาตอื่นๆด้วย …………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ/เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน วิดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

“ประพัฒน์” เตือน CPTPP หากเกษตรกรนิ่งเฉยต้องเสียประโยชน์และอาชีพเกษตรล่มสลายแน่นอน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อครั้งความตกลง “หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)” อดีตประธานาธิบดีอเมริกาพยายามผลักดันเรื่องนี้ กรอบความร่วมมือในครั้งนั้นทราบกันดีว่าไทยเสียเปรียบในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเกษตร ต่อมาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกจึงไม่ต่อเนื่อง แต่ประเทศที่เป็นสมาชิกที่เหลือพยายามผลักดันฟื้นฟูเรื่อง TPP ขึ้นมาใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP ซึ่งกรอบความร่วมมือใกล้เคียงเดิม บทบัญญัติบางประการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบไม่ได้ตัดออกจากความตกลง เรื่องน่ากังวลคือการให้นักลงทุนเข้าถึงพันธุกรรมพืชและชิ้นส่วนซึ่งจะเป็นการผูกขาดด้านพันธุ์พืช ตั้งแต่ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป ผลคือวิถีชีวิตของเกษตรกรจะเปลี่ยน ซื้อหาพันธุ์พืชในระดับราคาที่แพงและไม่สามารถเก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อ เป็นความเดือดร้อนยาวนาน 20-25 ปี รวมถึงการนำเข้าชิ้นส่วนสุกรที่จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงเกษตรกรผู้ผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก หากกรอบความร่วมมือนี้สัมฤทธิ์ผลเกิดผลกระทบกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจมหาศาลแน่นอน   ……………………………………………………   ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกร เชิญชวนเกษตรกรร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….

            นายธีระ วงษ์เจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อ พ.ศ.2558 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ….. ถึงรัฐบาล โดยรัฐบาลได้มอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) พิจารณาและเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน ซึ่งสภาพัฒน์ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและมีการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวโดยเปลี่ยนชื่อเป็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ….. และเตรียมนำสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์คือมีหลักประกันความคุ้มครองในอาชีพ มีสวัสดิการ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะมีการศึกษาวิจัยจะเข้ามาช่วยดูแลให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น องค์ความรู้จับต้องได้ง่ายขึ้น จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรติดตามร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในฉบับนี้ แล้วร่วมกันสนับสนุนเพราะเป็นร่างของประชาชน เป็นร่างของเกษตรกรอย่างแท้จริง ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมสัมมนา “เกษตรยุคใหม่ ทำอย่างไรให้รวย” จัดโดยหนังสือพิมพ์ “สยามธุรกิจ” และเสวนาหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การทำเกษตรยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยเสนอประเด็นการทำเกษตรอย่างมีข้อมูล การรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิ การทำเกษตรอินทรีย์ และการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเกษตรอุตสาหกรรม ___________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯรวม “คน มัน โค” มหาสารคาม สู่วิถีเกษตรยั่งยืน EP.23

สภาเกษตรกรฯรวม “ คน มัน โค ” มหาสารคาม สู่วิถีเกษตรยั่งยืน _________________________________________________________________ นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จ.มหาสารคาม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ มันสำปะหลัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลทำให้สุดท้ายประโยชน์ตกเป็นของพ่อค้าลานมันและโรงแป้ง ด้วยเหตุนี้สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรอยู่และมีกลุ่มองค์กรที่ผลิตมันสำปะหลัง 8 องค์กร ได้ปรึกษาศึกษาค้นคว้าหาทิศทางในการที่จะพัฒนามันสำปะหลังอยู่เป็นปีว่าหากจะปลูกมันสำปะหลังแล้วขายหัวมันสดไม่มีทางจะแก้ปัญหาความยากจนได้ยังไงก็ขาดทุน สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีสหกรณ์โคนม 2 แห่ง คือ สหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ทั้ง 2 แห่งซื้อมันเส้นหรือมันสำปะหลังตากแห้งจากพื้นที่อื่นและต่างประเทศ จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้ง 2 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังร่วมพูดคุยและตกลงกันว่าจะซื้อผลผลิตมันเส้นตากแห้งจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพื่อนำมาทำอาหารโค สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์ การขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรายสินค้าอื่นๆหันมาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประสานความช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่อไป สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์ _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ […]

สภาเกษตรฯ Channel – “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”ชี้กัญชารักษาโรค หากช้า“กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” EP.22

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้กัญชารักษาโรค หากช้า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทดลองวิจัยรักษาโรคในคนได้ ต้องขอบคุณรัฐบาลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ แต่กว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณา ครม.ได้ต้องใช้เวลา 2 เกือบ 3 ปี นับตั้งแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอต่อ ก.ยุติธรรม และก็ต้องเชื่อว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี ชาวบ้านถึงจะได้อานิสงส์ใช้กัญชารักษาโรค นับเป็นการใช้เวลาเดินทางยาวนานมากน่าเสียดายที่ประเทศไทยเสียโอกาสไปมากขนาดนี้ ในขณะที่ต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์มานานแล้ว สัมภาษณ์นายประพัฒน์ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของสภาเกษตรกรฯได้เดินทางเข้าพบกับตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลลาวยินดีและอนุญาตให้นำเครื่องสกัดน้ำมันเพื่อเริ่มใช้สารสกัดจากกัญชารักษาผู้ป่วย และจะมีการจัดแปลงปลูกกัญชาเพื่อนำใบ , ยอดมาตากแห้งแล้วสกัดเป็นยา พร้อมยืนยันภายใน 3 เดือนจะแก้กฎหมายให้เสร็จซึ่งรัฐบาลประเทศลาวเริ่มดำเนินการและจะประกาศให้เป็นศูนย์กลางรักษาโรคด้วยกัญชาของเอเชีย สัมภาษณ์นายประพัฒน์ _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน EP.21

สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า หลังจากทางรัฐบาลจีนได้เชิญตัวแทนคณะจากสภาเกษตรกรฯไปศึกษาดูงานด้านไผ่เป็นเวลา 10 วัน ได้เห็นนวัตกรรม การแปรรูปหลากหลายแบบมากจากเศรษฐกิจชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับโลก รัฐบาลจีนอยากเห็นความร่วมมือของเกษตรกรไทยและจีน จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดส่งเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่สนใจเรื่องไผ่ไปศึกษาดูงานยังประเทศจีน โดยสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติของจีนจะจัดคอร์สอบรมให้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯได้จัดส่งทายาทเกษตรกรนำร่องไปแล้ว 5 คน จาก จ.เชียงใหม่ ลำปาง และบุรีรัมย์ ใช้เวลาในการอบรม 2 เดือน เพื่อศึกษาตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้นจนกระทั่งการแปรรูประดับสูง สัมภาษณ์นายประพัฒน์ ในส่วนของประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไผ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสภาเกษตรกร จ.ลำปาง เตรียมปลูกไผ่เพิ่มอีกอย่างน้อย 20,000 ต้น และขึ้นเตาเผาถ่านขนาดเล็ก 1 เตา ขนาด 8 คิว ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเป็นการนำร่องและเรียนรู้ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน โดยภายในเดือน มิ.ย.จะขึ้นเตาเผาเป็นขนาด 18 คิว ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้จากการนำไผ่ ,เศษไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สัมภาษณ์นายประพัฒน์ […]

1 2 3 4