น้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก ผลไม้ทุกชนิดสามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องเป็นผลไม้สุกและไม่เน่า สามารถใช้ร่วมกันหลาย ๆ ชนิดก็ได้ แต่เมื่อหมักแล้วและมีคุณภาพดีที่สุด ได้แก่ กล้วยน้ำหว้า มะละกอ ฟักทอง หรือผลไม้ที่มีความหวานทุกชนิดถ้าผลไม้มีความสะอาดดีพอแล้วไม่ควรล้างหรือถ้าล้างต้องผึ่งให้แห้งก่อนนำไปใช้

น้ำหมักจุลินทรีย์จากพืช

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสีเขียวและสด พืชสีเขียวที่มีตามธรรมชาติหรือที่หาได้ง่าย ได้แก่ ผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ หรือผักอื่น ๆ ที่มีสีเขียวและสด ไม่ควรเป็นพืชผักที่เน่าเปลื่อย การเก็บถ้าเป็นไปได้ควรเก็บในตอนเช้า หรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนื่องจากช่วงระยะนี้พืชจะเก็บสะสมอาหารไว้ตามลำต้นและใบเป็นจำนวนมาก เพื่อรอการสังเคราะห์แสงหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น หลังจากเก็บแล้วห้ามนำไปล้างน้ำ

การป้องกันและกำจัดโรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว

ใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease) องค์ความรู้เรื่องโรคพืชในข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  “ใบจุดสีน้ำตาล” โรคนี้ระบาดรุนแรงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินเหลว พบใน ข้าวนาสวน (นาปี,นาปรัง) และข้าวไร่ ทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะบางท้องที่ในภาคกลางและภาคใต้

การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว

โรคไหม้ (Rice Blast Disease) องค์ความรู้เรื่องโรคพืชในข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  “โรคไหม้” จะเกิดขึ้นและแพร่ระบาดได้รุนแรง ถ้ามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม พบได้ทุกภาคในประเทศไทย ในข้าวนาสวน ทั้งนาปี นาปรัง และข้าวไร่ สามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว