สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี หรือ  2018 Belt and Road Fair of Shaanxi Specialties”  ณ โรงแรมแชงกรีล่า กทม. โดยนางฉาง หยานหลิง รองอธิบดีกรมการคลังมณฑลซานซี เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างมณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศไทยโดยสมาพันธ์พลเมืองฐานราก , สมาคมไทย-จีน , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สภาเกษตรกรแห่งชาติ  , กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทางการผลิต และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างกัน และมีการเจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”  โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)พญาไท กรุงเทพฯ เพื่อศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง ปฏิสัมพันธ์ของสังคมชาวนาต่อนโยบาย และพิจารณานโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางการปรับตัวของชาวนา เพื่อพัฒนาตัวแบบทางเลือกในการปรับตัวของชาวนาและสังคมเกษตรในโครงสร้างชนบทต่อไป ……………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

“กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ซึ่งกลุ่มเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น และได้หารือกันว่าถ้ามองที่ความพร้อมนำร่องทำโซนนิ่งควรเป็น “สับปะรด” เพราะเกษตรกรมีความพร้อมหากเป็นพืชอื่นจะคุมโซนนิ่งต้องใช้เวลามากกว่านี้ กลุ่มไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ เป็นต้น  กลุ่มผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง กล้วยหอม ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งตลาดประเทศจีนตอนนี้ให้ความสนใจมังคุด ส้มโอเป็นอย่างมาก กลุ่มพืชพลังงาน  เช่น อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น กลุ่มพืชสมุนไพรทางการแพทย์และเวชสำอาง เช่น […]

สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมบูธ “สภาเกษตรกรฯ” ที่นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง ม.4  จ.นนทบุรี มาวางจำหน่าย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน คือ สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค ด้วยหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว ……………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาการแพทย์แผนไทยยื่นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะ  เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจนายสมชาย แสวงการ และคณะ ที่ได้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ. เพื่อปลดล็อกกัญชาและกระท่อมเป็นยารักษาโรคได้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  โดยนายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือดังกล่าว ……………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรฯ MOU.สอท.เสริมแกร่งภาคเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขณะที่นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ……………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชา เพื่อการป้องกัน รักษาโรค”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค” ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. โดยได้เสนอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการสนับสนุนกฎหมายที่สนช.เสนอ ซึ่งตามพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11(5) สภาเกษตรกรฯมีหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม / จัดตั้ง”องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค (Medical Cannabis Organization)” โดยมีสถานที่ตั้งในเขตพระโขนง กทม. / จัดตั้งศูนย์กลางบำบัดรักษาโรคด้วยกัญชาและกระท่อมในประเทศไทย / รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรักษาตนเองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 / ห้ามต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชาและกระท่อมเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาให้เท่าทันต่างชาติ / จะจัดเวทีเสวนา เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสรรพคุณของกัญชาและกระท่อม ในวันที่ 20 ธ.ค.2561  เป็นต้น  โดยจะนำเรื่องเข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติและดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกระท่อมเพื่อการบำบัดรักษาโรคด้วย     […]

สภาเกษตรกรฯเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ ฉบับ สนช.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. เข้ายื่นความเห็นของสภาเกษตรกรต่อร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  รัฐสภา โดยพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นเรื่องดังกล่าว ภายหลังการยื่นความเห็นฯนายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนเกษตรกรมีความห่วงใยเรื่องข้าว ชาวนา เป็นพิเศษอยู่แล้ว ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ความเห็นโดยภาพรวมคือ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวควรครอบคลุมกระบวนการทั้งการผลิต การตลาด การแปรรูป หรือต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ครบวงจร ซึ่งในฉบับร่างฯของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)นั้นครอบคลุมต้นน้ำ แต่กลางน้ำและปลายน้ำยังไม่ครอบคลุม สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยคณะทำงานฯ อยากเติมในส่วนนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเห็นควรว่าพี่น้องชาวนาควรมีกองทุนข้าวและชาวนาซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่คณะทำงานฯอยากให้มีเพื่อที่จะสามารถนำเงินไปใช้ในแง่การส่งเสริม ศึกษา วิจัยและพัฒนา และสามารถนำเงินมาใช้เป็นเหมือนสวัสดิการหรือบำนาญของชาวนาได้ด้วยในอนาคต  โดยให้รัฐบาลประเดิมกองทุน 20,000 ล้านบาท แล้วมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการส่งออกข้าวตัดมาเป็นสัดส่วนคอยเติมตลอดจนเงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณเข้ามาเสริมก็จะทำให้กองทุนนี้เติบโตและประโยชน์กลับคืนสู่ชาวนา กระบวนการผลิตหรือพัฒนาข้าว   อีกเรื่องคือพื้นที่ปลูกข้าว 50,000 ไร่ขึ้นไปให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การปลูกข้าวและเกษตรกรรมยั่งยืน […]

สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯสนใจเรื่องกัญชารักษาโรคมาหลายปี เพราะเกษตรกรเป็นโรคเรื้อรังยิ่งเกษตรกรใช้ยาเคมีสารเคมีเกษตรเยอะก็ยิ่งเจ็บป่วยและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก สภาเกษตรกรฯอยากเห็นเกษตรกรสามารถที่จะบำบัดตนเองได้ด้วยกัญชา เพราะว่าพิสูจน์มาช้านานแล้วว่าได้ผล ที่สำคัญคือต้นทุนไม่แพงและกัญชายังเป็นโอกาสของเกษตรกรสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ กัญชาที่ซื้อ-ขายในตลาดโลกคุณภาพดีกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท กัญชาที่ผลิตจาก สปป.ลาว อย่างน้อยกิโลกรัมละ 5,000 บาท ประเทศไทยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จากพืชเกษตรกัญชาได้  หลายเดือนที่ผ่านมานี้ภาครัฐเหมือนจะยอมรับ เหมือนจะปลดล็อกแต่ตามลึกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่โดยตรงพยายามบิดเบือนเรื่องที่สภาเกษตรกรแห่งชาติพยายามนำเสนอมาตลอด และจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาหาประโยชน์จากสารสกัดกัญชารักษาโรค  รวมทั้งการเปลี่ยนกัญชา , กระท่อม จากยาเสพติดประเภท 5 ให้เป็นยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อประเภท 2 นั้น หลังจากที่ศึกษาแล้วก็ต้องตกใจกัญชากลับกลายเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกับมอร์ฟีนซึ่งโทษแรงมากและสั่งโดยแพทย์แผนปัจจุบันสกัดโดยบริษัทข้ามชาติเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้  ซึ่งตรงนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่เห็นด้วย ชัดเจนว่าเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่และบริษัทข้ามชาติ มีรายละเอียดเยอะมากที่สามารถจะคิดได้อย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา การขออนุญาต ยุ่งยากเกินกว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศไทยจะเข้าถึงได้ ถ้าปล่อยไปผู้ป่วย , ลูกหลานในอนาคตจะเสียใจเพราะจะไม่มีโอกาสเข้าถึงยากัญชารักษาโรคเลยนอกจากคนมีเงินเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์ ผู้มีความชำนาญ […]

1 2 3 4 9