สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นสายสืบผักสด

  ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรเข้าอบรมเพื่อเป็นสายสืบผักสดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจะลงสุ่มตรวจแปลงเกษตรกรและตลาดในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SMEs เกษตร ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางไปเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ SMEs เกษตร ณ โรงแรมสาเกต จังหวัดร้อยเอ็ด ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน(ปปส.) เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ปปส. นำโดย ม.ล.พรวิศิษฎ์ วรวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและประสานการป้องกัน 1 (สังคม) สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส. เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้้ามันและพืชพลังงาน ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการด้านปาล์มน้้ามันและพืชพลังงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. พิจารณาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯ ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี กับฉบับกฤษฎีกาปรับปรุง 2. พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯ ณ จังหวัดกระบี่ 3. พิจารณาเรื่องแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้้ามันฯเพื่อน้าเสนอคณะรัฐมนตรี    

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ต้องนำมาแปรรูปเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและเชื่อมตลาด online และการท่องเที่ยวของจังหวัด  

1 2 3 10