สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดงาน”รดน้ำและขอพร”เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 / นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 2 และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยได้ชี้แจงให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมมือกับ ปปส.ในการให้ความรู้กับเกษตรกร ทายาทเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด โดยแต่ละจังหวัดจะเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับ ปปส.ภาค ตามขั้นตอนที่ตกลงร่วมกันจากการประชุมครั้งนี้โดยคาดหวังว่าจะได้ต้นแบบเป็นตัวอย่างในการขยายผลต่อไป ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุมวิชาการสมาคมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ร่วมจัดประชุมวิชาการสมาคมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 เรื่องนวัตกรรมอาหารสัตว์ 4.0 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ ภาพ : สมาคมอาหารสัตว์ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กทม. เพื่อให้ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและผู้แทน ปปส.ภาค ได้ร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรช่วยเหลือกันในการป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด ………………………………………………………………………….. ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์ ภาพ : มานพ คำแก้ว,ประจักษ์ หนูหมาด อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อชี้แจงโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร โดยในปี 2561 โครงการจะมีความเชื่อมโยงกันคือ โครงการ 1ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ที่มุ่งพัฒนาด้านการผลิต โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มุ่งพัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การสนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร SME เพื่อให้เกษตรกรมีเงินลงทุน และความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งเรื่องการตลาด โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้แทน วว. ชี้แจงรายละเอียด “โครงการ 1ตำบล 1นวัตกรรมเกษตร” เพื่อ รวบรวม ค้นหา ภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน 18 กลุ่มจังหวัด จากเกษตรกร 10,000 […]

การประชุมคณะทำงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ่ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจไผ่ ครั้งที่ 1/2561  

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นสายสืบผักสด

  ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรเข้าอบรมเพื่อเป็นสายสืบผักสดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจะลงสุ่มตรวจแปลงเกษตรกรและตลาดในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

1 2 3 11