ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย           เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันโดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับผู้นำเกษตรกรของไทย โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะจัดหาเกษตรกรที่สนใจตรงกับเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลมาพบกับผู้ประกอบการดังกล่าว ในวันที่ 29 มกราคม 2562   สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้           สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พญาไท กรุงเทพฯ ได้ศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง พบว่ารัฐได้กำหนดนโยบายเข้าไปแทรกแซงต่อวิถีชีวิตและสภาพการผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวและชาวนาโดยตรง นอกจากนั้นเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อชาวนาคือการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด จำนวนเกษตรกร และสภาพภูมิอากาศ สำหรับการปรับตัวของชาวนามีทิศทางคือ ชาวนาที่ทำในเชิงธุรกิจจะปรับตัวสู่ชาวนาแบบเกษตรพันธสัญญา ชาวนารายย่อยยังไม่มีการปรับตัวแต่จะมุ่งการลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวอินทรีย์ และมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปทำการเกษตรอย่างอื่น รวมทั้งเลิกทำนาไปประกอบอาชีพอื่น   สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี           เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   “กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรที่ถูกจับตาและลุ้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ คือ “กัญชา” ที่มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท ตันละ 10,000,000 บาท หากสกัดเป็นน้ำมันกัญชามูลค่าเพิ่มขึ้น 10 – 20 เท่าตัว ในการส่งเสริมนั้นสภาเกษตรกรฯได้มีการพูดคุยกับทางสอท.ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ได้กล่าวว่า สอท.มีกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาซึ่งได้เริ่มต้นวิจัยเรื่องการสกัดและพยายามผลักดัน (ปล่อยเสียงนายศักดิ์ชัย) สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาเกษตรกรฯเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง           นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอแนวทางการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 3 ข้อ ได้แก่ ขอให้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าท่อนพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางชายแดน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบการนำเข้าหัวมันสดบริเวณด่านศุลกากร ด่านตรวจพืชและโรงงานที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดต่อพืชร่วมอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากรและด่านตรวจพืชชายแดน ซึ่งในวันที่ 19 ต.ค.61 ได้มีหนังสือตอบรับจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไป ( ปล่อยเสียงนายเติมศักดิ์ ) สภาเกษตรกรฯเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ ฉบับ สนช.           เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61 นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. เข้ายื่นข้อเสนอตามความเห็นของสภาเกษตรกรต่อร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. ณ ทำเนียบรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีความห่วงใยเรื่องข้าว ชาวนา ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ปล่อยเสียงนายสมศักดิ์) ………………………………………………….

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โดยมีแพทย์ และผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค เครือข่ายนี้มีแนวคิดมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯซึ่งต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการรักษา จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ในชื่อกลุ่มองค์กรว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION)”

1 2 3 22