เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ต้องนำมาแปรรูปเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและเชื่อมตลาด online และการท่องเที่ยวของจังหวัด  

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาการติดตามผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการพัฒนารายได้ และการร่วมดำเนินนโยบายในการประชุมมติคณะรัฐมนตรีสัญจร

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สื่อข่าว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 12.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่นายชาติชาย ศิริพัฒน์ หัวหน้าบรรณาธิการหน้าเกษตร และกองบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว “ไทยรัฐ” ………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

การประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกา

วันที่ 10 ม.ค. 2561 นายสิทธิพร จริพงษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากผลกระทบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยมีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมสรรพากร เข้าร่วมประชุม ………………………………………………………………… ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์,วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์  

การประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักงานกองทุนการออมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายทฤษฎี ชุติวงษา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ตกลงทำแผนปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เพื่อนำไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรตามโครงการของสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีอยู่ โดยการสร้างความเข้าใจจะจัดเป็นระดับภาค ออกแบบการจัดคือช่วงเช้าเป็นเนื้อหา กองทุนการออมแห่งชาติ วิธีการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ภาคบ่ายจะเป็นการกำหนดวิธีการสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย ของแต่ละจังหวัดหลังจากนั้นผู้แทน 2 องค์กรจะกลับไปร่วมมือกันทำงานตามที่ร่วมกันกำหนดและจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงาน ………………………………………………………………… ข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์,วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

การประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น. การประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้สื่อข่าว

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายสุธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า(หน้าเกษตรและสิ่งแวดล้อม) และนางศิริพรญา สุขวณิช ผู้ดำเนินรายการกระแสข่าวเมืองสยาม ………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

1 2 3 10