การประชุมคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 7/2560 ได้มีประชุมสรุปตารางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ 2561 และการใช้จ่ายงบประมาณและงบคงเหลือของคณะกรรมการ โดยระหว่างการประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเกษตรกรรมอื่นๆ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 5/2560 ได้มีประชุมสรุปการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ,สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับผู้ประกอบการในการซื้อโคเนื้อที่ประเทศออสเตรเลีย และรายงานความก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ….. โดยระหว่างการประชุมได้มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสุกรและเกษตรกรไทยจากนำชิ้นส่วนสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากต่างประเทศและภาวะราคาสุกรตกต่ำ ,การดำเนินงานโครงการ “โคบาลบูรพา” และโครงการเลี้ยงแพะ แกะ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมร่วมเพื่อหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ ที่ถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายอำนวย ปะติเส สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ ที่ถูกเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม โดยที่ประชุมได้กำหนดมาตรการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ ภาพ : อภิวัฒน์ มีลาภ

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมคณะทำงานศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….

การประชุมคณะทำงานศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ…. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการพิจารณาเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ…. และพิจารณาเรื่อง การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ….

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การบันทึกบัญชีออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ 1 รุ่นที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การบันทึกบัญชีออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ 1 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การบันทึกบัญชีออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ 1 รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การบันทึกบัญชีออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ 1 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ภาพ : บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด

1 2 3 7