ข้อมูลการเกษตรต่างประเทศ

การผลิต

การบริโภค

การนำเข้า-ส่งออก

Title Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  0 files   
  0 download


Download
ใบเหลืองพนพิษ…. เวียดนามเรงหารือ EU แกไขปญหา IUU
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  0 files   
  4 downloads


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนเมษายน 2560
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนมีนาคม 2560
  0 files   
  0 download


Download
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก”
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนมกราคม 2560
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนธันวาคม 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนตุลาคม 2559
  0 files   
  0 download


Download
นโยบายและมาตรการด้านความมั่นคงอาหารในไต้หวัน
  0 files   
  0 download


Download
การเปลี่ยนแปลงความต้องการข้าวและตลาดข้าวโลก
  0 files   
  0 download


Download
การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการค้าข้าวของประเทศอาเซียน
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนกันยายน 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนกรกฎาคม 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนมิถุนายน 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนเมษายน 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนกุมภาพันธ์ 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนมกราคม 2559
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนธันวาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนพฤศจิกายน 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนตุลาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนกันยายน 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนสิงหาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนกรกฎาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนมิถุนายน 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนพฤษภาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
ราคาเสนอขายยางของผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก เดือนมีนาคม 2558
  0 files   
  0 download


Download
เปรียบเทียบพื้นที่ชลประทานของประเทศอาเซียน
  0 files   
  0 download


Download
ปริมาณผลผลิตน้ามันปาล์มของประเทศผู้ผลิตน้ามันปาล์มมากที่สุด 5 อันดับแรก ย้อนหลัง 10 ปี (2547-2556)
  0 files   
  0 download


Download